ฝ่ายโครงการพิเศษ


มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดแนวทางและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการร่วมมือปลูกฟื้นฟูป่าไม้นโยบายร่วมกับหน่วงงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
  2.  กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในภารกิจที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งเป็น 3 งานคือ

  1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

เกี่ยวกับงานสารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของฝ่ายโครงการพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานแผนงานและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.1 จัดทำแผนและงบประมาณประจำปี สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและบำรุงป่าตามโครงการร่วมมือปลูกฟื้นฟูป่า หรือนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามกลักวิชาการและนโยบาย

2.2 วางแผนจัดทำฐานข้อมูล การสำรวจพื้นที่ผ่าเสื่อมโทรม เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการฟื้นฟูระบบป่านิเวศป่าไม้ อย่างมีส่วนร่วม

2.3 จัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบป่านิเวศป่าไม้

2.4  จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมการปลูกป่า

2.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานติดตามและประเมินผล

3.1 ประสานงานเพื่อตรวจติดตาม การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในส่วนที่รับผิดชอบ

3.2 ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาและอุผสรรครวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนด

3.3 สนับสนุนการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบนิเวศผ่าไม้

3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย