ภาระหน้าที่


ภาระหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้ ของป่า เเละเลื่อยโซ่ยนต์

1. กำหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ ของป่า เเละเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ ของป่า เเละเลื่อยโซ่ยนต์ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการของนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ รวมทั้งของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ทั่วประเทศเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

6. ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตต่างๆ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้มีผลการบังคับใช้อย่างรัดกุม เข้มงวด และสามารถตรวจสอบได้

7. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนอนุญาตไม้ ของป่า เเละเลื่อยโซ่ยนต์ ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคเหนือ

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคกลาง

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคใต้