ติดต่อเรา


ส่วนอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์  กองการอนุญาต  กรมป่าไม้

เลขที่ 61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5206   โทรสาร. 0-2579-2391

E – mail [email protected]