ขั้นตอนการขออนุญาต


การอนุญาตด้านไม้และของป่า

กระบวนการสำรวจและทำไม้ในบริเวณป่าฯ

กระบวนการอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

การอนุญาตทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวน

การอนุญาตทำไม้หวงห้ามในที่ดินที่มิใช่ป่า

เก็บหาของป่าที่เกิดจากการกระทำมนุษย์ในป่าสงวนฯ

การเก็บหาของป่าที่มิหวงห้ามที่เกิดหรือมีขึ้นในป่า

การเก็บหาของป่าหวงห้าม

การทำไม้หวงห้ามในป่า


ขั้นตอนการขออนุญาต

การเก็บหาของป่าที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ(ที่มิใช่ของป่าหวงห้าม)

การเก็บหาของป่าที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การเก็บหาของป่าหวงห้าม

กระบวนการอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

กระบวนการอนุญาตทำไม้หวงห้ามในป่า

กระบวนการอนุญาตทำไม้หวงห้ามในที่ดินที่มิใช่ป่า

กระบวนการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่ได้รับอนุญาตให้พื้นที่เพื่อทำประโยชน์

การอนุญาตทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ