กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

       เลื่อยโซ่ยนต์              ไม้เเละของป่า

                                                

พรบ

1.พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (และที่แก้ไข)

2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (และที่แก้ไข)

3.พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545


พระราชกฤษฎีกา

ไม้ เเละของป่า

1.พระราชกฤษฎีกา กําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530

2.พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

3.พระราชกฤษฎีกา กําหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530


กฎกระทรวง

ไม้ เเละของป่า

1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560

2.กฏกระทรวง ฉบับที่ 1,106 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3.กฏกระทรวง ฉบับที่ 1,107 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

4.กฏกระทรวง ฉบับที่ 1,221 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง ค่าบำรุงป่า)

5.กฏกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2507) ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม

6.กฏกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2517) (การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม)

7.กฏกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

8.กฏกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม

9.กฏกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
(ว่าด้วยการทำไม้หวงห้ามเเก้ไขข้อความบางส่วนในกฏกระทรวงฉบับที่ 24)

10.กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

เลื่อยโซ่ยนต์

1.กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ เพื่อสินจ้าง พ.ศ.2551

2.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551

3.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555

4.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาต พ.ศ.2551

5.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

6.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ให้มี
หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้
นอกพื้นที่ พ.ศ.2551


ข้อกำหนด

ไม้ เเละของป่า

1.ข้อกำหนด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม

2.ข้อกำหนด ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2)

3.ข้อกำหนด ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักเเละไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครอง (ยกเลิก)


ระเบียบ

ไม้ เเละของป่า

1.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ พ.ศ.2504

2.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2510

3.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำตอไม้ พ.ศ.2523

4.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวน พ.ศ.2529

5.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ไผ่ในเขตป่าสงวน พ.ศ.2529

6.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำเศษไม้ปลายไม้ ที่เหลือจากไม้ท่อน พ.ศ.2523

7.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2529

8.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน
หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ.2510

9.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจเเละการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อ
ทำประโยชน์พ.ศ.2525

10.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจเเละการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อ
ทำประโยชน์พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 2) เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2530

11.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจเเละการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อ
ทำประโยชน์พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 3) เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534

เลื่อยโซ่ยนต์

1.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ

2.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2556


ประกาศ

ไม้ เเละของป่า

1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2523 เรื่อง กำหนดลักษณะ
และความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล ตาม พรบ.ป่าไม้ 

2.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตทําไม้ แบบใบรับคําขอ แบบใบอนุญาตทําไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560

3.ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ลงวันที่ 9 มกราคม 2532 เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 

4.ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2531 เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

5.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงหรือปลูกสร้าง
สวนป่าสำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2526 (ยกเลิก) 

6.ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำการบำรุงหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าทดเเทนเเละกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2529 (ยกเลิก)

7.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564  เรื่อง กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่า หรือผู้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และกำหนดอัตรา ค่าใช้จ่ายในการบำรุงบำาหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. 2564

8.ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน

9.ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน (ฉบับที่ 2)

10. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอ แบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีรายการไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560
ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 

เลื่อยโซ่ยนต์

1.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบรับรอง
แบบใบอนุญาต 47 แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่างๆตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

2.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบรับรอง
แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต
และแบบบัญชีต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

3.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบรับรอง
แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต
และแบบบัญชีต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

4.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

5.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง รายการพิกัดศุลกากรและหัสสถิติของสินค้าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองใน การนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)


คำสั่ง

ไม้ เเละของป่า

1.คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1466/2559 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

2.คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3047/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฏกระทรวง การขออนุญาตเเละการขออนุญาต
ทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560

3.คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 1159/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตทำไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

4.คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 3335/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการอนุญาต ข้าราชการ และพนักงานราชการประจำส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ กองการอนุญาต สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เกี่ยวกับการขออนุญาต และการอนุญาตทำไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในท้องที่กรุงเทพมหานครคำสั่งกรมป่าไม้

เลื่อยโซ่ยนต์

1.คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 859/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการ
กองการอนุญาตทำหน้าที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ สำหรับกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545


หนังสือ/เเนวทาง

ไม้ เเละของป่า

1.หนังสือสำนักอนุญาต ที่ ทส 1602.2/372 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธฺ 2561 เรื่อง ขอรับแบบพิมพ์ใบอนุญาตทำไม้ ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560
(ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา มารับแบบพิมพ์อนุญาตทำไม้)

2.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/2442 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขออนุญาต
และการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

3.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/6439 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561เรื่อง ขอหารือการขออนุญาต
และการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่าจาก ทสจ. เพชรบุรี 

4.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/11684 – 11686 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก. ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือที่ดินของรัฐ กรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือมีเหตุจำเป็น

5.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/2442 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า (ถึงผู้ว่า)

6.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/2440 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

7.หนังสือที่ ทส 1602.34/ว 5281 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับ
การอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง

8.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/17375 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในพื้นที่ ส.ป.ก.

9.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1608.2/16676 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้และการรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าในที่ดินที่มีเอกสาร ส.ป.ก 4-01

10.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1609.2/15249-15250 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

11.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.33.5942 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป่าขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้และการรับขึ้นทะเบียนที่ดินสวนป่าในเอกสาร ส.ป.ก 4-01

12.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/1167 – 1169 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557
เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

13.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704/5474 ลงวันที่ 1 เมษายน 2518 เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

14.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.34/25659 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์

15.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0704.3/540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจในการทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม 

16.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.03/6597 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2537 เรื่อง การเผาถ่านจากไม้
ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

17.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.33/ว6916 – 6917 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง ขอหารือ
การขออนุญาตเก็บหาของป่า (ยางพาราก้อนถ้วย) ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา ท้องที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

18.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.0703/27 ลงวันที่ 5 มกราคม 2508 เรื่อง นโยบายการทํา ไม้นอกเขต
ป่าโครงการในที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่ (แนวทางการทำไม้ในพื้นที่ประทานบัตรเหมือง) 

19.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.0704/ว.16495 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2505 เรื่อง นโยบายการทําไม้นอกเขตป่าโครงการและการทํา ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ (ให้ อ.อ.ป. ทำไม้นอกเขตป่าโครงการ ตามมติคณะสภาปฏิวัติเมื่อวันที่ 2)

20.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1609.2/5916 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่ในการสำรวจชนิดพรรณไม้ (การทำไม้ในที่ราชพัสดุตอบอัยการสูงสุด)

21.หนังสือ กรมธนารักษ์ ที่ กค 0407/ว 25 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2535 เรื่อง การตัดฟันต้นไม้
การขุดดิน การถมดิน หรือการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ

22.หนังสือ กรมธนารักษ์ ที่ กค 0407/2566 ลงวันที่ 25 เมษายน 2537 เรื่อง หารือเกี่ยวกับ
การตัดไม้ในที่ราชพัสดุ

23.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.34/ว 776 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการออกประกาศกำหนดให้เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องของรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

24.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.34/ว 2525 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ปลูกขึ้นในพื้นที่ป่าไม้

25.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0505.4/10718 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดที่ดินที่ไดเรับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือสือแสดงสิทธิตามมาตรา 7 ของร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับ.) พ.ศ. ….)

เลื่อยโซ่ยนต์

1.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.5/11466 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอหารีอรายละเอียดวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์

2. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.5/7772 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอหารือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

3.หนังสือกรมป่าไม้ ทส 1602.5/7773 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอหารือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบ อนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

4.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/17727 – 1728 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอหารือกรณีบุคคลภายในครอบครัว (บิดา,มารดา,บุตร,สามี,ผู้พักอาศัยในบ้านเดียวกัน) นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

5.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/ว.10932 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

6.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ที่ ทส 160.2/7668 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ขอทราบเกณฑ์การวัดแผ่นบังคับของเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

7.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/ว.6500 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการทำเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม

8.หนังสือกรมป่าไม้ ที่ 1602.33/ว 18378 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมการรายงานผลการพักใช้และเถิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

9. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.33/12031 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอหารือกรณีสินค้าผ่านแดนประเภทเลื่อยโซ่ยนต์


บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

1.บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 197/2535 : เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้เเละแผ้วถางป่าในที่ดินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวน กรมต่างๆ