ความเป็นมาของหน่วยงาน

ความเป็นมาของหน่วยงาน

สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

 

ความเป็นมา

          สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ แต่เดิมคือส่วนวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นเป็นสำนัก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ การเจรจา การกำหนดท่าที และการดำเนินงานด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
  2. ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล ในการกำหนดท่าทีของกรมป่าไม้ สำหรับการเจรจา และปฏิบัติงานตามความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

  3. ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องทุน แผนงาน และงบประมาณ สำหรับการปฏิบัติงานตามโครงการระหว่างประเทศและการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และการอนุมัติตัวบุคคล
  4. ดำเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อต่างประเทศ
  5. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการดำเนินงานตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศด้านการป่าไม้
  6. ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บทบาท