โครงการ UNFF

โครงการ UNFF

เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ (นายปรีชา องค์ประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) ได้เข้าร่วมการประชุม United Nations Forum on Fore ...

เอกสารดาวน์โหลด

  1. สรุปผลการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 14
  2. คำสั่งคณะกรรมการ UNFF
  3. Draft United Nations Stretegic Plan for Forest 2017-2030
  4. Thailand Forestry Outlook Study
  5. NUFF Post 2020