เอกสารและสื่อเผยแพร่

Click here to download แผ่นแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ

Click here to download Bamboo Value Chain Analysis in Thailand

Click here to download รายงานการศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับปฏิญญานิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้

Click here to download คู่มือการใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน