เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

 1. แบบรายงานตัวกลับจากตปท.ของกรมป่าไม้
 2. แบบรายงานการไปราชการ ประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 3. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
 4. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 5. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.45/793 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
 6. หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.45/91 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
 7. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
 8. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2020 Landmark Scholarship Program
 9. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.45/10062 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ทุนการศึกษา 2020 Landmark Scholarship Program
 10. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1693/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2020 Landmark Scholarship Program
 11. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.45/10064 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2020 Landmark Scholarship Program
 12. แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเขารับทุนการศึกษา 2020 Landmark Scholarship Program 
 13. AFoCO Strategic Plan (2019-2023)
 14. AFoCO Project Manual
 15. Conservation and Development An Evidence from Thai Protected Area