ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การเงิน บัญชี พัสดุ งานบุคคลและงานพัฒนาระบบราชการ
  3. ดำเนินการและจัดทำแผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และเร่งรัดผลการดำเนินงาน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

ผอปรีชา

นายปรีชา องค์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Blank User

นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

มลธุดา

นางสาวมลธุดา สุทธิพงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พี่เยาะ

นางสาวศศิมา อารี
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Samaporn

นางสาวสมาภรณ์ เพ็ชรกำจัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Rat

นางสาวรัชนีกร รอดมณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Boonsong

นายบุญส่ง เพ็ญดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป