ส่วนวิเทศสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการและกำหนดทิศทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของกรมป่าไม้
  2. ดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลสำหรับการเดินทางไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ รวมทั้ง การดูงานในต่างประเทศ ขออนุญาตการลาศึกษาต่อต่างประเทศ และบริหารจัดการด้านทุนฝึกอบรมและศึกษาต่อต่างประเทศ สนับสนุนการดำเนินการจัดประชุมระหว่างประเทศที่กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพตามพันธกรณีและภารกิจภายใต้ความร่วมมือด้านการป่าไม้ ตลอดจน สนับสนุนการจัดประชุมในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ประสานงานด้านสารัตถะ อำนวยการ และพิธีการด้านการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ในการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
  3. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ โดยการประสานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ
    อาสาสมัคร และสารสนเทศด้านป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้ง วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการไปราชการต่างประเทศ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านการดำเนินงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ต่างประเทศ รวมทั้ง จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการป่าไม้ต่างประเทศ
  4. ประสานและดำเนินการระดมทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร วิชาการ และเทคโนโลยี สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนางานด้านป่าไม้ของประเทศ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

พี่เบ้น

นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด
ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์

Kanda Thotueng

นางสาวกานดา โต๊ะถึง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

thไทย