ส่วนวิเทศสัมพันธ์

FOREIGN RELATIONS DIVISION

⇒หน้าที่รับผิดชอบ

  • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำแผนเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ สำหรับการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ และกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • ดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลสำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานต่างประเทศ และดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ ตลอดจน ติดตามรายงานผล และเผยแพร่รายงานการไปราชการต่างประเทศ
  •  บริหารจัดการ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการด้านทุนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมป่าไม้ ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วม และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในต่างประเทศ
  •  ดำเนินการ ประสานงาน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร และสารสนเทศด้านป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และสนับสนุนการดำเนินการจัดประชุม ระหว่างประเทศที่กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพตามพันธกรณี และภารกิจภายใต้ความร่วมมือด้านการป่าไม้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

⇒เจ้าหน้าที่และบุคลากร

พี่เบ้น

นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด
ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ 

Kanda Thotueng

นางสาวกานดา โต๊ะถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พร.)

นางสาวกัญญารัตน์ กันทำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.)