ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บริหารจัดการ ดำเนินการ และพัฒนาความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ รวมทั้ง ดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการด้านการป่าไม้ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตามพันธกรณีในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ

  2. เข้าร่วมการประชุม จัดทำแผนการเจรจา และกำหนดท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมหรือกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ รวมทั้ง สรุปรายงานผลการประชุมและเจรจา โดยเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กำหนด

  3. ดำเนินงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง นโยบาย แนวทาง และมาตรการภายในประเทศ เพื่อการดำเนินงานด้านป่าไม้ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  4. ประสานงานและดำเนินความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศและที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

ปรารถนา

นางสาวปรารถนา มีสินเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

Angkana Ketkaew

นางสาวอังคณา เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป