การฝึกอบรมเยาวชน” เยาวชนรักษ์โลกในสถานการณ์โลกรวน”

โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย

(Demonstration on Poverty Alleviation in Thailand)

ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation (MLC)

ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักการป่าไม้ระหว่างประเทศ กรมป่าไม้

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

         ด้วยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ เช่น การเป็นหน่วยงานประสานงานกลางในการเจรจาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ การจัดหาแหล่งทุนสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ การจัดหาแหล่งทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาโครงการระหว่างประเทศด้านป่าไม้ การจัดประชุมนานาชาติ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของไทยและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งการทำงานมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) กับประเทศ เขตเศรษฐกิจ สถาบัน และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในระดับอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก

          โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย เป็นโครงการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมือของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน เป็นการทำงานที่ต้องเชื่อมโยงในระดับเครือข่ายกับทั้ง 6 ประเทศ เพื่อค้นหารูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและเพิ่มแนวเชื่อมต่อสีเขียว (2) บรรเทาปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ (3) เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการฯอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2563  ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีที่โครงการต้องมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมจากปี 2564 มาดำเนินงานในปี 2565 โครงการการจัดค่ายเยาวชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ได้มีการเลื่อนกิจกรรมมาดำเนินการในปีนี้ โดยเป็นการเสนอจากความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยเห็นว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีรูปธรรมที่ชัดเจน คือการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 7 ป่าชุมชน

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการสนับสนุนโครงการของกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โครงการฯได้มีการเตรียมการในการจัดค่ายเยาวชนสำหรับชุมชนเป้าหมายโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบงานและเพื่อการนำสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะต้องประสานงานและสานความคิดและการปฏิบัติการต่อจากผู้นำในปัจจุบัน ซึ่งจะได้มีการดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจะมีการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน “เยาวชนรักษ์โลกในสถานการณ์โลกรวน”