การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5
The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5

ร่างแถลงข่าวประชาสัมพันธ์
รมว.ทส. "วราวุธ" เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 แถลงผลการประชุม MMRF5 ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ การประชุม MMRF5 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ซึ่งเขตเศรษฐกิจทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ได้มาร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการต่อสู้ กับการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และที่สำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งภาคป่าไม้มีความสำคัญ อย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันนำไปสู่ความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเอเปครุ่นของเราและรุ่นต่อไป นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวในที่ประชุมว่า "การประชุม MMRE5 เป็นการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่า ไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance) ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอ ให้เซตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Mode! ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานของ เอเปค และยินดีกับความสำเร็จของสมาชิกเอเปคในการร่วมกันดำเนินงานจนสามารถบรรอุตามเป้าหมายการเพิ่ม ที่ป่าไม้ของภูมิภาค โดยเราสามารถดำเนการได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยซ้ำ คือ เราสาม ป่าไม้ได้ถึง ๑๗๔.๓๘ ล้านไร่ หรือ ๒๗.๙ ล้านเฮกแตร์ นอกจากนั้นแล้ว ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีป่าไม้เอเปค และ ผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมาอย่างสร้างสรรค์ จนการประชุมประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี และเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาพื้นที่ป่ไม้ ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุม MMRF5 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 แสดงให้เห็น อย่างชัดเจนถึงบทนาทของป่ไม้ในฐานะหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ก็เสริมสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะ ผลักดันให้เกิดความสมดุสิระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุม APEC's Thailand นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ผลักดันให้ BCG Mode! เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรป่าไม้ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะสนับสนุนให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง ทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยที่การจัดการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้จัด การประชุมแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เราได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่สวนพฤกษ์ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีการบริหาร จัดการในระดับ world c(ass รวมทั้งมีการดูงานที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสวนป่าภายใต้การดูแล ขององค์การอุดสาหกรรมป่าไม้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล