การเบิกจ่าย

-รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรมป่าไม้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
-คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1091/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
-รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองกรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง 2561
-ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามรายกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่เดือน ตค 59 – 31 สค 60) สำหรับงบประมาณที่เบิกจ่ายส่วนกลาง
-รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2560
-รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.231 ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
-รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.231 ประจำปี 2560 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2
-รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.231 ประจำปี 2560 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1
-รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.231 ประจำปี 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 (เอกสาร1)
-รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.231 ประจำปี 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 (เอกสาร2)
-รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.231 ประจำปี 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2, 4 และ 5
-รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.231 ประจำปี 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 3
-ขอแจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประาณประจำปี 2559 30 กย.59 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
-แบบคำขอรับเงินคืน (ประกันสังคม)


งบทดลอง
Posted in ข่าวสาร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *