โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

ปีเริ่มต้น-ปีสิ้นสุด
  1. นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรากับชนิดของเห็ดโคนในสวนป่าเชิงพาณิชย์ ฯ 2561-2564
  2. การวิจัยและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ฯ 2561-2564
  3. การพัฒนาการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้ในสวนป่าเชิงพาณิชย์ ฯ 2561-2564
  4. วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2564-2566
  5. ศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและไลเคน ฯ 2564-2566
  6. ประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายาก ฯ 2564-2566
  7. ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของแมลงผสมเกสรต่อการติดฝักของพะยูง ฯ 2564-2566
  8. การสำรวจการเกิดโรคของต้นพะยูงและแนวทางการป้องกันกำจัด ฯ 2564-2566
  9. การสำรวจด้วงหนวดยาวที่เป็นศัตรูที่สำคัญของต้นพะยูงและแนวทางการป้องกัน ฯ 2564-2566
  10. การสำรวจชนิดมอดรูเข็มและแนวทางการป้องกันกำจัดในแปลงปลูกพะยูง ฯ 2564-2566
  11. ประสิทธิภาพสารธรรมชาติต่อการป้องกันเชื้อราทำลายไม้ไผ่ ฯ 2564-2566