ฝ่ายสารบรรณ

บทบาทหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ

บริหารงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บการค้นหา การขออนุมัติการ
  – ทำลายหนังสือราชการกรมป่าไม้
– กำหนดเลขที่หนังสือออกของกรมป่าไม้/ออกเลขที่หนังสือส่งของกรมป่าไม้
– ลงรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอกที่ส่งถึงอธิบดิกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
– ลงรับ-ส่งหนังสือราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 ที่ส่งถึงอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– ลงรับ-ส่งหนังสือราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งถึงอธิบดรกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
– ออกเลขหนังสือส่งสำนักบริหารกลาง/ลงรับ-ส่งหนังสือราชการของสำนักบริหารกลางด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
– จัดชุดหนังสือเวียนส่งภายในกรมป่าไม้ เวียนขึ้นเว็บไซต์กรมป่าไม้
– จัดเก็บค้นหาคำสั่งกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์/ควบคุมดูแลงานเทคนิคระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
– จัดชุดหนังสือเวียนส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และหน่วยงานภายนอกกรมป่าไม้ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
– รับ-ส่ง จดหมายราชการ จดหมายลงทะเบียน ธนาณัติ พัสดุ ที่ส่งถึงอธิบดีกรมป่าไม้และหน่วยงานภายในต่าง ๆ กรมป่าไม้
– การกำหนดอักษรย่อและกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้ * ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย