โครงสร้างบุคลากร

นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวโสระยา อุ่มบางตลาด

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปัทมาพร เกิดแก่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสำราญ เอี่ยมราคิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเมทิน อินทร์แย้ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายสารบรรณ

นางสาวนฤมล กสิธรรม
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นายสุรศักดิ์ บุกเจียมอาจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสิรินาถ รบศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสุทธิพร ภักดีกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชญ์ญา อาษารบ

นักวิชาการเผยแพร่

นายสิทธิศักดิ์ ทองโกย

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายอภิวัฒน์ ทองเปี้ย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวยุวนันท์ แสงโต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวลัยพร ประดิษฐ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวยุวดี มนตรีศาสตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมภพ กองกิ่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปรียนันท์ หาญรักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรุ่งศิลป์ ศรีมาก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเกวรี มาตรสิงห์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกาญจนา ไวยกัญหาเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุทธศักดิ์ โม้แก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางฐาธนัตน์ ศรีวงษา

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและประสานงานราชการ

นางสาวสุภารัตน์ แก้วสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานราชการ

นางสาวสุกัญญา สังขบุญชู

นักวิชาการเผยแพร่

นางกาญจนาภา วนัสรุจน์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวปัทวี วงวันดี

เจ้าพนักงานธรุการ

นายทรัพย์ สิงห์นาค

ช่างเครื่องยนต์

ฝ่ายสวัสดิการ

นางชนัดดา อนูปกิจ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวยุวนันท์ แสงโต
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิจักขณา รัตนคช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐการต์ นงโพธิ์
งานธุรการและบริหารงานทั่วไป