มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566