เกี่ยวกับหน่วยงาน


ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบ คลิปวีดีโอ

ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบ พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint)

หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่เข้ารับการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และ “องค์กรพัฒนาคุณธรรม”

กลุ่มตรวจสอบภายใน มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมป่าไม้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

อัตรากำลังกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การแจ้งผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานผลการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างฝายถาวร กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้น และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน จำนวน 52 แห่ง พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สรุปผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ฯ

การแจ้งผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรมป่าไม้ ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan) ครั้งที่ 6

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

ข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงาน

แบบฟอร์มสำหรับรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

ผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan) ณ 31 กรกฎาคม 2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan)

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.8/19403 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action Plan) ของกรมป่าไม้

หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0022/2832 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายการเอกสารที่ไม่ต้องขอสำเนาจากประชาชน

กรมป่าไม้ ยกเลิกการใช้สำเนา บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประชาชนได้อะไร จาก พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของกรมป่าไม้

ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน