เกี่ยวกับหน่วยงาน


รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ฯ

การแจ้งผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรมป่าไม้ ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan) ครั้งที่ 6

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงาน

บบฟอร์มสำหรับรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan) ณ 31 กรกฎาคม 2564

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

อัตรากำลังกลุ่มตรวจสอบภายใน

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan)

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.8/19403 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action Plan) ของกรมป่าไม้

หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0022/2832 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายการเอกสารที่ไม่ต้องขอสำเนาจากประชาชน

กรมป่าไม้ ยกเลิกการใช้สำเนา บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประชาชนได้อะไร จาก พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของกรมป่าไม้

ค่านิยมหลักกรมป่าไม้

ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน