สวัสดิการกรมป่าไม้


ตัวอย่างการบันทึกบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

การจัดทำบัญชีสวัสดิการกรมป่าไม้

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดร้านค้าสวัสดิการกรมป่าไม้

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2564

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่ประสบอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558