ราคามาตรฐาน


ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2566

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2565

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2561

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

าคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)