ราคากลางงานก่อสร้าง


การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565)

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร_ตุลาคม 2560

แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง _ ตุลาคม 2560

การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

งานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ