รถราชการ


การขอใช้สติกเกอร์ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการติดข้างรถส่วนกลางแทนการใช้สีพ่น

การประกันภัยรถราชการ

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง (ว 2075 วันที่ 28 ตุลาคม 2562)

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการกรมป่าไม้

การเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว 109 วันที่ 1 สิงหาคม 2548)

การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว 20 วันที่ 16 มีนาคม 2549)

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2537

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม