คำสั่งมอบอำนาจ


คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1237/2566 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 329/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสืออื่น

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4039/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3419/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1683/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1333/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4517/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4563/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2324/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1432/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1045/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4337/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2340/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1914/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1793/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1594/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1549/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1091/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3876/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบฯ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2577/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2281/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2581/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1715/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2584/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2418/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2383/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ฯ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1991/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ