ข้อหารือด้านพัสดุของกรมป่าไม้


ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ

ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูป่า

ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้