6 เดือน


»การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 60 – มี.ค. 61)
»หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
»รายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561