หนังสือเวียน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒


»เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

»เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติงานตามแผนงานในความรับผิดชอบของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

»เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

»เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

หนังสือเวียน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงการพัฒนาที่ยั่งยืนและสัตว์ป่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
»เรื่อง การบริหารจัดการกรณีมีกลุ่มประชาชนมายื่นเสนอเรื่องร้องเรียน
»เรื่อง ขอให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ ๖-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑