หนังสือเวียน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒


»เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตร ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๖๐
»เรื่อง รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ (ฟอนต์) ในสังกัดกรมป่าไม้
»เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน

หนังสือเวียน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑


 »เรื่อง ขอทราบข้อมูลและเอกสารประกอบการรับบริจาคเงิน
»เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและชี้แจงเหตุผลกรณีไม่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี))
»เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
»เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ วันข้าราชการพลเรือน 2561
»เรื่อง เตือนภัย โรคพิษสุนัขบ้าช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระบุรี