หนังสือเวียน วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒


»เรื่อง ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเคดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์»

หนังสือเวียน วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑


»เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้และให้ออกไปปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒