หนังสือเวียน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)
»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)
»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)
»เรื่อง ตรวจสอบภารกิจที่ค้าง

 

หนังสือเวียน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้