หนังสือเวียน วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒


»เรื่อง ขอแก้ไขรายงานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒