หนังสือเวียน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐


»เรื่อง จัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนง. ป.ย.ป. ทส.)
»เรื่อง แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
»เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)
»เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 30 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มีนาคม 2560)
»เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ