หนังสือเวียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐


เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกไปปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแผนที่และแนวเขตป่าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 ที่ดำเนินการในพื้นที่ 796 จังหวัด ของหน่วยงานในสังกัดกระมรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ขอเชิญจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่ชุ่มน้ำจากกองทุน PRC-EA Wetland Fund 2017
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสี่และภาพรวมปี 2559
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ