หนังสือเวียน วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เรื่อง ให้ข้าราชการแและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW)” เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558