หนังสือเวียน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒


»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๔ เรื่อง

»เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)

»เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ปม.๑-๒) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

หนังสือเวียน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐


เรื่อง กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนโดยมิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน