หนังสือเวียน วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


»เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม

»เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฎิบัติงาน

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ปช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง»