หนังสือเวียน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒


เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง»

เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)»

»เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

»เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดสระบุรี (ศอ.จอส.จังหวัดสระบุรี)
»เรื่อง ขออนุมัติแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบบสรุป ปม.๑/๑-ปม.๑/๒ และแบบสรุป ปม๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ