หนังสือเวียน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


»เรื่อง ขออนุแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบบสรุป ปม.๑/๑-ปม.๑/๒ และแบบสรุป ปม.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)»

หนังสือเวียน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


»เรื่อง ขอรับพระราชทานผ้ากฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
»เรื่อง ขอแจ้งหนังสือสั่งการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๔ เรื่อง
»เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค