หนังสือเวียน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒


»เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผ่นแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ
»เรื่อง ขอส่งแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ จำนวน ๔ กิจกรรม
»เรื่อง การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
»เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
»เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง