หนังสือเวียน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


»เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
»เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๕-๖) หรือเทียบเท่า จังหวัดสระบุรี
»เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ
»เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
»เรื่อง ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี ๒๕๕๙
»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๕ เรื่อง