ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


                          

                 นายพิเชษฐ  ขำเอี่ยม

   ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายประสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ