ส่วนวิชาการและกฎหมาย


                           

               นายพิเชษฐ  ขำเอี่ยม

       ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย


ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการป่าไม้
ฝ่ายกฎหมาย