งานนิทรรศการเรื่อง “ วิจัยวนวัฒน์เพื่อพัฒนาป่าเศรษฐกิจ”

งานนิทรรศการเรื่อง “ วิจัยวนวัฒน์เพื่อพัฒนาป่าเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมบริการเมล็ดไม้พันธุ์ดี และแจกกล้าไม้พันธุ์ดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรจุเมล็ดราชพฤกษ์จำนวน 9 เมล็ดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ท้องสนามหลวง

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 – 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยได้มีการเข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับไม้ป่าสมุนไพร มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และความก้าวหน้าของงานวิจัยจากสถาบันภาครัฐ และสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน

ต้อนรับพนักงานสถาบันปลูกป่า ปตท.

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:00-16:30 น. งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ให้การต้อนรับพนักงานจากสถาบันปลูกป่าปตท.จำนวน 25 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการเมล็ดไม้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสถาบันปลูกป่า ปตท. ต่อไป

การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ ปีงบประมาณ 2558

การนำเสนอผลงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ (บำรุงแหล่งพัฒนาพันธุ์ไม้ป่า อายุเกิน 10 ปี) ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ห้อง 301 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้

การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้

การนำเสนอผลงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ (บำรุงแหล่งพัฒนาพันธุ์ไม้ป่า อายุเกิน 10 ปี) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ห้อง 301 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้

การศึกษาดูงานของข้าราชการใหม่

ข้าราชการกรมป่าไม้ที่ได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เมื่อวันที่
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กิจกรรมแถลงข่าว “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ร่วมกับสำนักส่งเสริมการปลูกป่า จัดกิจกรรมในวันแถลงข่าว “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณกรมป่าไม้ โดยงานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านเมล็ดไม้

นิทรรศการด้านเมล็ดไม้ในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11

งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ “เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จังหวัดชลบุรี” ในหัวข้อ “ปลูกไม้ใหญ่ บรรเทาภัยมลพิษ” ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การบริการเมล็ดพันธุ์ไม้ รวมทั้งการบริการวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าของกรมป่าไม้