ข่าว/กิจกรรม


ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 1 – 4 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร“การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานและการตรวจติดตามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎหมายป่าไม้ในกรณีต่าง ๆ มีรายวิชาสำคัญ ดัง […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายนริศ อาจธัญกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและนายเสรี รัตนเย็นใจ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เข้าร่วม โครงการ เพื่อบ้านเราประจำปี 2562 กลุ่มศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ณ ศาสนสถาน ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแ […]


โครงการอบรมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยเชิญคณะวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยขั้นต้น ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิง ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น และซักซ้อมการอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุมวิหคเหิร และบริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ร […]


กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ณวัดใหญ่นครชุมน์อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ณวัดใหญ่นครชุมน์อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักฯและประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐๐คนซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบโบสถ์และภายในโบสถ์ กิจกรรมรุกขกรบำรุงดูแลต้นไม้รอบโบสถ์และบำรุด […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)