แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 20 กุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙ ในความรับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี นำโดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ข้ารา […]

รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563