แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙ ในความรับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี นำโดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ข้ารา […]

รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขา     ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วม พิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธาน ในการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2563ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพย […]

พิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ...วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีพร้อม นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายเทียนชัย ปรีดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าภาคกลาง ที่ 2 (ปราจีนบุรี) ,สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ,สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี , นายอำเภอสนามชัยเขต ,รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา , กองกำลังบูรพา และหน่วยงานที่ […]

ประชุมการเตรียมการ รับการตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และ อวยพรปีใหม่ ...