แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2562


วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์  ประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าด้านการเกษตร ณ จุดผ่านแดนถาวรคลองลึกอำเภออรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด พบปะราษฎร ณ ศูนย์ การเรียนรู้ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ และการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ณ สหกรณ์โคบาลบูรพา อำเภอวัฒนานคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล