แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2562


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00น. นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นำเจ้าหน้าที่ สำนักฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  28 กรกฎาคม 2562 และปฏิญาณตนว่าจะเป็นข้าราชการที่ดี   ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมนายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ สำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามแนวชายแดน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562 กับ กองกำลังบูรพา,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี,เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา ณ ที่สาธารณส่วนกลางบ้านเขาช่องแคบ ม.12  ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.ส […]

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามแนวชายแดน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562วันนี้ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพครั้งที่ 5 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารกลางส่วนอำนวยการ กรมป่าไม้ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการลงรับเรื่อง ลับ อย่างถูกวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ จากส่วนทุกส่วน และ ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพย […]

ฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพครั้งที่ 5วันนี้ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และ นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ มทบ.12 โดยมี พล.ต.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.12นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 […]

ปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมกับ พันเอกชิษณุพงศ์ รอดศิริ รอง ผบ กองกำลังบูรพา, เจ้าหน้าที่ทหารพราน 13 ,เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขาช่องแคบ ต.คลองหาด ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม และ ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดกิจกรรมปลูกป่าตามแนวชายแดน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของป่า […]

ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม และ ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดกิจกรรมปลูกป่าตามแนวชายแดน ...