รายชื่อผู้มรสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และเระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

ประกาศสำนักฯ3 สาขาแพร่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทอดสอบทักษะเฉพาะทาง และสอบสัมภาษณ์ โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (ผู้ช่วย GIS)

รับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี่และพลังของแผ่นดินทางออนไลน์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี่และพลังของแผ่นดินทางออนไลน์

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4419/2562

เรื่อง แต่ตั้งหัวหน้าเจ้าที่หน้าที่และ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

1 2 3 6