ทส 1610.1/6599 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้งดการให้บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนของหน่วยงานในสังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ทส 1601.7/2035 วันที่ 24 มีนาคม 2563 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 2 3 18